Salgs & Leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for SCANDOMESTIC A/S`s (i det efterfølgende betegnet som virksomheden) aftaler om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede produkter, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Købers eventuelle leveringsbetingelser er ikke gældende for virksomheden.

2. Ordreafgivelser

Afgivne ordrer er først bindende, når virksomheden ved ordrebekræftelse har accepteret ordren.

3. Produkter, reservedele og ydelser

Produkter og reservedele, som virksomheden sælger og leverer, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Produkter og reservedele, som virksomheden sælger og leverer er beregnet til brug i Danmark. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug udenfor Danmark.

4. Produktinformation

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede yderser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder tilhører virksomheden. Alle tekniske specifikationer og illustrationer, mv. i brochurer, vejledninger, mv. er vejlende og virksomheden kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i disse.

Alle udleverede tegninger og dokumenter tilhører virksomheden. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder, men skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

5. Priser og betaling

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre andet er aftalt. Alle priser er ekskl. moms

Betaling sker i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb.

Ved manglende betaling har virksomheden ud over rente ret til at ophæve salget af de produkter, som forsinkelsen vedrører, at ophæve salget af de produkter som endnu ikke er leveret til kunden eller kræve forudbetaling herfor. Ved misligholdelse af betalingsfristen forfalder alle ubetalte beløb til omgående betaling, uanset tidligere aftalte betalingsbetingelser.

6. Ændring eller annullering

Ordrer kan kun ændres eller annulleres efter forudgående skriftlig accept fra virksomheden. Eventuelle omkostninger i denne forbindelse betales af kunden.

7. Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver virksomhedens ejendom, indtil betaling i fuldt omfang er erlagt.

8. Leveringstid

I tilfælde af, at leveringstid er aftalt, anses levering 2 uger før og efter den aftalte leveringstermin som rettidig levering. Virksomheden kan kræve udskydelse af leveringsterminen i tilfælde af forhold, som ligger udenfor virksomhedens indflydelse eller kontrol, herunder forsinket afskibning fra havne udenfor Danmark, ændringer i ordrer fra kundens side, force majeure o.a.

9. Returnering af varer

Varer kan kun returneres efter forudgående accept fra virksomheden. Returvarer skal emballeres forsvarligt. Eventuelle skader i forbindelse med returneringen er virksomheden uvedkommende. Der må påregnes et returgebyr i forbindelse med returnering af varer. Der kan kun udstedes kreditnota såfremt der kan forevises skriftlig dokumenation i form af købsfaktura.

10. Produktansvar

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og ydelser.

Virksomhedens ansvar for personskade kan på intet tidspunkt overstige beløbet i den produktansvarsforsikring, som virksomheden har tegnet. Det påhviler kunden at dokumentere, at skaden er sket i forbindelse med fejl og/eller forsømmelse fra virksomhedens side.

Virksomheden er ikke ansvarlig for skade, forårsaget af virksomhedens produkter eller reservedele, på fast ejendom eller løsøre.

Virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom indhold i virksomhedens produkter, tab af produktion, driftstab, tabt avance, tid, goodwill eller lignende, forårsaget af virksomhedens produkter.

11. Mangler og reklamation

Reklamationer fritager ikke køber fra at overholde de aftalte betalingsbetingelser.

Ansvaret omfatter ikke almindelig slitage og forringelse.

Virksomheden henviser i øvrigt til virksomhedens ”Regler for reklamationsbehandling”

Virksomhedens ansvar for mangler og forsinkelser kan ikke overstige de relevante dele af den samlede fakturapris uden moms.

12. Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parterne samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.