Salgs & Leverings­betingelser

1. ANVENDELSE

1.1
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved alle leverancer fra Scandomestic A/S (herefter “Virksomheden”) til kunden (herefter “Køber”), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

2. PRODUKTER, RESERVEDELE OG YDELSER

2.1
Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer, er beregnet til brug i Danmark. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug udenfor Danmark.

3. TILBUD OG ACCEPT

3.1.
Kun skriftlige tilbud er gældende for Virksomheden. Alle tilbud er uforbindende og betinget af efterfølgende accept i form af ordrebekræftelse.

3.2
Ordrer kan kun ændres eller annulleres efter forudgående skriftlig accept fra Virksomheden. Eventuelle omkostninger i denne forbindelse betales af Køber.

3.3
Virksomheden forbeholder sig at annullere ordrer, der vedrører varer, der udgår af produktion. Køber kan ikke i den anledning gøre krav om erstatning gældende mod Virksomheden.

4. PRISER

4.1
Opgivne priser er baseret på Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Købers ordre. Alle priser er ekskl. moms.

5. BETALING

5.1
Betaling sker i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Ved for sen betaling påløber rente fra forfaldsdagen med 2 % pr. løbende måned.

5.2
Såfremt Køber misligholder betalingsbetingelsen, er Virksomheden berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra Køber. Betales restancen ikke inden en af Virksomheden fastsat yderligere kort frist, er Virksomheden berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med Køberen.

5.3
Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb, medmindre Virksomheden skriftligt har accepteret det.

5.4
Virksomheden forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling eller betaling forud.

6. LEVERING OG LEVERINGSTID

6.1
Leveringssted aftales konkret for hver ordre.

6.2
Er leveringstid aftalt, anses levering 2 uger før og efter den aftalte leveringstermin som rettidig levering.

7. EJENDOMSFORBEHOLD, TILBAGEHOLDSRET

7.1
Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

7.2
Virksomheden forbeholder sig desuden at udøve tilbageholdsret over varer under levering, såfremt Køber kommer under rekonstruktion, konkurs, eller der i øvrigt foreligger anteciperet misligholdelse.

8. FORCE MAJEURE

8.1
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover Virksomheden ikke er herre, er Virksomheden berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Virksomheden.

9. REKLAMATION, FORÆLDELSE OG RETURNERING

9.1
Køber er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen, og er forpligtet til ved modtagelse at undersøge, om der foreligger synlige transportskader. Køber kan kun gøre krav gældende for synlige transportskader, hvis disse er noteret på fragtbrev i forbindelse med kvittering for modtagelse.

9.2
Reklamation skal fremsættes skriftligt og for synlige mangler samt mangler, der burde være opdaget ved Købers undersøgelse af varen, jf. pkt. 9.1, senest 8 dage fra leveringsdato. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.

9.3
Virksomhedens ansvar for mangler, jf. nedenfor punkt 10.2 og 10.3, bortfalder i øvrigt, såfremt Virksomheden ikke har modtaget reklamation fra Køber senest 1 år efter varens levering.

9.4
Varer kan kun returneres efter forudgående accept fra Virksomheden. Returvarer skal emballeres forsvarligt. Eventuelle skader i forbindelse med returneringen er Virksomheden uvedkommende. Der må påregnes et returgebyr i forbindelse med returnering af varer.

10. ANSVAR

10.1
I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Virksomheden, er Virksomheden ansvarlig for Købers dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for Købers eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ingensinde kan overstige den aftalte købesum for de forsinkede varer.

10.2
Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor Virksomheden, er Virksomheden efter eget valg berettiget til at foretage udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at Køber overfor Virksomheden skriftligt har foretaget rettidig reklamation over den pågældende mangel på en sådan måde, at Virksomheden har mulighed for at tage stilling til, om Virksomheden ønsker at udbedre eller omlevere. Såfremt det leverede af Køber er bragt udenfor Danmark, er Køber forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede til Danmark eller at betale samtlige Virksomhedens ekstra omkostninger ved at udbedre udenfor Danmark. Såfremt Virksomheden foretager udbedring eller omlevering, er Køber ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod Virksomheden som følge af de konstaterede mangler. Såfremt Virksomheden ikke foretager udbedring eller omlevering, er Virksomheden forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for Købers evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, hvorunder ex. hører følgeskader som følge af et defekt produkt, ligesom erstatningen er begrænset til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, dog maximalt et beløb svarende til den aftalte købesum.

10.3
Tab, udgifter eller omkostninger der skyldes, at Virksomhedens produkt af køber eller senere erhververe er blevet indføjet i eller gjort til en bestanddel af andre produkter, kan ikke gøres gældende overfor Virksomheden.

10.4
Virksomheden fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at Virksomheden ikke er ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, hvorunder ex. hører følgeskader som følge af et defekt produkt. I den udstrækning Virksomheden måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang, som Virksomhedens ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Virksomheden.

11. PRODUKTINFORMATION

11.1
Alle tekniske specifikationer og illustrationer m.v. i brochurer, vejledninger m.v. er vejledende og Virksomheden kan ikke drages til ansvar til ansvar for eventuelle fejl i disse.

12. VOLDGIFT OG LOVVALG

12.1
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs-og leveringsbetingelser, og som i det hele taget måtte opstå mellem Køber og Virksomheden, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet, Kronprinsessegade 28, 3.sal, 1306 København K efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssag. Dansk ret, med undtagelse af de danske, internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved enhver tvist mellem Køber og Virksomheden.