Försäljnings- och leveransvillkor

1. TILLÄMPNING

1.1
Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Scandomestic A/B (nedan kallad ”Företaget”) till kunden (nedan kallad ”Köparen”), såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

2. PRODUKTER, RESERVDELAR OCH TJÄNSTER

2.1
Produkter och reservdelar som säljs och levereras av Företaget är ny producerade och följer svenska lag vid leveransen. Produkter och reservdelar som säljs och levereras av Företaget är avsedda för användning i Sverige. Företaget är inte ansvariga för förlust eller skada som kan hänföras till användning utanför Sverige.

3. ERBJUDANDEN OCH ACCEPTANS

3.1.
Erbjudanden från Företaget måste vara skriftliga. Alla erbjudanden är icke-bindande och omfattas av ett godkännande i form av en orderbekräftelse.

3.2
Beställningar kan endast ändras eller avbokas efter skriftligt godkännande av Företaget. Eventuella kostnader i detta avseende betalas av Köparen.

3.3
Företaget förbehåller sig rätten att avbryta beställningar avseende avvecklade varor. Detta ger inte Köparen rätt att kräva ersättning från Företaget.

4. PRISER

4.1
De angivna priserna är baserade på Företagets nuvarande prislista vid tidpunkten då Företaget bekräftar Köparens beställning. Alla priser anges exklusive moms. Företaget förbehåller sig rätten att justera accepterade priser i händelse av valutakursförändringar, prisökningar på råvaror och färdiga varor, allmänna höjningar av fraktsatser eller skatter och avgifter som ligger utanför Företagets kontroll.

5. BETALNINGAR

5.1
Betalning sker enligt överenskomna betalningsvillkor. Vid försenad betlaning inträffar ränta från förfallodagen till 2% för varje månad eller del därav.

5.2
Om Köparen bryter mot betalningsvillkoren har Företaget rätt att avbryta fullgörandet av alla andra beställningar från Köparen. Om fakturor inte betalas inom den ytterligare tid som fastställts av företaget, har Företaget rätt att säga upp alla avtal som ingåtts med Köparen.

5.3
Köparen har inte rätt att exkludera någon del av det fakturerade beloppet eller att delbetala någon del av det fakturerade beloppet, såvida inte Företaget skriftligen har godkänt detta.

5.4
Företaget förbehåller sig rätten att kräva en garanti för betalning eller förbetalning.

6. LEVERANS OCH LEVERANSTID

6.1
Leveransplatsen ska avtalas specifikt för varje beställning. 

6.2
Om en leveranstid har fastställts betraktas leverans 2 veckor före och efter det överenskomna datumet som en leverans utförd i tid.

7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

7.1
De sålda varorna ska förbli Företagets egendom tills Köparens betalning har slutförts.

7.2
Företaget förbehåller sig också rätten att utöva en panträtt på varor under leverans i händelse av att omstrukturerings- eller konkursförfaranden inleds mot Köparen eller i händelse av annat förväntat fallissemang.

8. FORCE MAJEURE

8.1
I händelse av force majeure som inkluderar strejk, lockout, brand, stora infrastrukturs störningar, krigs, import- och exportförbud, beslag, myndighetsåtgärder, nedbrytningar och vrak, förseningar i transport, icke-leverans eller felaktig leverans från underleverantörer, brist på råvaror eller ström eller andra händelser utanför Företagets kontroll, har Företaget rätt att skjuta upp eller avbryta genomförandet av en order. I händelse av en uppskjuten order eller avbokning kan Köparen inte kräva skadestånd eller väcka något annat krav på Företaget.

9. KLAGOMÅL, BEGRÄNSNING OCH RETURER

9.1
Köparen är skyldig att inspektera levererade varor omedelbart efter mottagandet och är skyldig att vid mottagandet kontrollera om det är synligt skadade under transport. Köparen kan endast väcka anspråk på synliga transportskador om en anteckning görs på leveranssedeln i samband med kvittensbevis.

9.2
Klagomål måste utfärdas skriftligen och för synliga defekter samt för fel som borde ha upptäckts vid köparens undersökning av varorna, jfr. klausul 9.1, inom 7 vardagar från leveransdatum. Annars kan klagomålet inte beaktas.

9.3
För Företagets ansvarig vid defekter, se. klausul 10.2 och 10.3 nedan, om Företaget inte har mottagit ett klagomål från köparen inom 1 år efter leveransen av varorna.

9.4
Varor kan endast returneras under förutsättning att Företaget godkänner det. Återlämnade varor måste förpackas korrekt. Företaget ansvarar inte för skador i samband med retur av varor. En returavgift förväntas i samband med retur av varor.

10. ANSVAR

10.1
I händelse av förseningar som kan hänföras till Företaget, ska Företaget ansvara för köparens förlust som uppstår till följd av förseningen i enlighet med de allmänna reglerna i svenska lag. Ingen ersättning ska dock betalas för köparens affärsavbrott, vinstförlust eller annan indirekt förlust, om någon, inklusive eventuella förluster till följd av Köparens rättsliga förhållande med tredje parter; dessutom kan ersättning för försenade varor aldrig överstiga det överenskomna inköpspriset för de försenade varorna.

10.2
I händelse av defekter hos de levererade varorna för vilka en fordran kan väckas mot Företaget, har Företaget rätt att göra en reparation eller ersätta varan enligt eget omdöme, om sådan reparation eller ersättning görs inom 30 dagar efter att Köparen har gjort ett skriftligt klagomål till Företaget om den aktuella defekten på ett sådant sätt att Företaget har möjlighet att avgöra om Företaget vill reparera eller ersätta varan.  Om Köparen har tagit de varor som levererats utanför Sverige, är Köparen skyldig att antingen transportera de levererade varorna tillbaka till säljare på egen bekostnad eller betala alla Företagets extra kostnader för reparation utanför Sverige. Om Företaget reparerar eller ersätter den defekta produkten har Köparen inte rätt att göra några ytterligare fordringar mot Företaget på grund av de fastställda defekterna. Om Företaget inte reparerar eller byter ut varan är Företaget skyldigt att betala ersättning enligt de allmänna reglerna i svenska lag. Emellertid kommer ingen kompensation att betalas för Köparens affärsavbrott, vinstförlust eller annan indirekt förlust, inklusive någon förlust till följd av Köparens juridiska förhållande med tredje parter, inklusive t.ex. följdskada till följd av en defekt produkt; dessutom är kompensationen begränsad till ett belopp som är lika med kostnaderna för att reparera defekten i den levererade produkten, ett belopp som aldrig kan överstiga det avtalade inköpspriset.

10.3
Inga fordringar kan göras mot Företaget för förluster, utgifter eller kostnader till följd av att företagets produkt har kombinerats med eller införlivats i andra produkter av Köparen eller efterföljande förvärvare.

10.4
Företaget friskriver sig allt produktansvar som inte följer av de obligatoriska lagstadgade bestämmelserna i den danska produktansvarslagen. I synnerhet betonas att Företaget inte är ansvarigt för affärsavbrott, vinstförlust eller andra indirekta förluster, inklusive förluster som uppstår till följd av Köparens juridiska förhållande med tredje parter, inklusive t.ex. följdskada till följd av en defekt produkt. I den utsträckning som Företaget kan hållas ansvarigt gentemot tredje part för produktansvar, är Köparen skyldig att ersätta företaget i samma utsträckning som Företagets ansvar är begränsat i enlighet med ovanstående. Köparen är skyldig att låta sig stämmas vid samma domstol som prövar produktansvarsfall mot Företaget.

11. PRODUKTINFORMATION

11.1
Alla tekniska specifikationer och illustrationer etc. i broschyrer, guider etc. är menade som vägledande material och exempel, Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter.

12. ARBITRATION OCH GÄLLANDE LAG

12.1
Varje tvist som kan uppstå i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor och som annars kan uppstå mellan Köparen och Företaget, inklusive tvister om avtalens existens eller giltighet, ska avgöras genom skiljedom vid svenska skiljedomsinstitutet, Stockholms Handelskammares, Bruunsgatan 2, Box 16050, 103 21 Stockholm i enlighet med de regler som antagits av institutet som gäller vid inledandet av skiljeförfarandet. Svenska lag, med undantag för de svenska reglerna om lagkonflikter, gäller för alla tvister mellan Köparen och Företaget.